Reklamacje i Zwroty

ZWROTY

Jeśli Voucher Prezentowy nie został zarezerwowany lub zrealizowany, a termin jego ważności nie upłynął to Klientowi zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014r. poz 827 ze zm.) przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod rygorem nieważności, winno zostać przesłanie w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) na adres: [email protected]

Zwrot wpłaconej uprzednio przez Klienta kwoty następuje na jego rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania skutecznie złożonego odstąpienia od umowy przez Klienta.

REKLAMACJE

Reklamacje z tytułu niewykonania Prezentu lub też nienależytej Realizacji Vouchera Prezentowego należy zgłosić Administratorowi serwisu w terminie 14 dni od daty Realizacji Vouchera Prezentowego lub daty, w której miał on być zrealizowany.

Administrator serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Rate this page